Portal - Wieliczka
polski Strona główna / Sołectwo Janowice / PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANOWICE
Menu
- Log in
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANOWICE
                                                                                         

 

 
                           

 

 
 
 
 
 
      PLAN                                                                                                            
    ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI
   JANOWICE                         
 
 

 
 
 
                                 Niniejszy Plan opracowała
 
Rada Sołecka wsi JANOWICE
wraz
ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Wsi Janowice
 
                   TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI                    
 
po konsultacji z mieszkańcami
przy współudziale Samorządu Gminy Wieliczka
 
styczeń 2010 r.
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
WSTĘP..............................................................................................................3
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH.......................................................4
    KIERUNKÓW ROZWOJU WSI............................................................................4
 
Charakterystyka wsi JANOWICE....................................................................4
                                                                                         
 
         Szkoła podstawowa ............................................................................................................................4
                                    Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej ................................................5
                                    Kościół parafialny .................................................................................................................6
                                    Cmentarz parafialny .............................................................................................................6
2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO:.7
 
Ludność.....................................................................................................7
Rolnictwo...................................................................................................8
Przedsiębiorczość na wsi.............................................................................. 8
Infrastruktura techniczna wsi Janowice...........................................................8
Ochrona środowiska naturalnego....................................................................9
Infrastruktura społeczna..............................................................................10
   3.OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI JANOWICE-ANALIZA SWOT................11
       Elementy wyróżniające wieś Janowice.............................................................13
   4.PROGRAM ROZWOJU WSI JANOWICE – cele strategiczne..................................14
     Plan zagospodarowania centrum miejscowości Janowice –mapka .......................16
         PLAN ODNOWY WSI NA LATA 2011-2020 ..................................................17            
    
            Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2011-2020..............................................................18
      Priorytetowe zadanie inwestycyjne na rok 2011-2012......................................20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSTĘP
 
             Plan Odnowy Miejscowości Janowice jest dokumentem określającym strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2011-2020. Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest;
             Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieliczka na lata 2007-2013 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce nr XIII/143/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
             Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/142/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
          Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/144/2007 z dnia 29 listopada 2007r.
          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka przyjęty uchwałą Rady Miejskiej XLV/333/05 z dnia 29 września 2005r.
             Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr XV/181/2008 z dnia 4 marca 2008r.
 
 
         Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości w której będą realizowane projekty, planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzacje zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, mocne i słabe strony miejscowości, planowane przedsięwzięcia wraz szacunkowym kosztorysem oraz harmonogramem planowanych działań.
           Plan Odnowy Miejscowości jest narzędziem dla podniesienia standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację zadań inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność zamieszkania na wsi i otwierających tę miejscowość dla turystów . Podejmowanie działania winny umożliwić inwestowanie w tej miejscowości w takie dziedziny, które umożliwią zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Celem tego planu jest także rozwój tożsamości społecznej wiejskiej.
Społeczność miejscowości Janowice pragnie poprzez realizację tego planu pozyskać środki zewnętrzne dla osiągnięcia rozwoju rodzimej miejscowości.
Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to że mogą być dopisywane nowe zadania a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji zwłaszcza w przedziale czasowym 2011-2020 w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH
 
 KIERUNKÓW ROZWOJU WSI
 
Charakterystyka wsi JANOWICE
 
MiejscowośćJanowice położona jest na malowniczym Pogórzu Wielickim, 20 kilometrów na południowy wschód od  Krakowa, 6 kilometrów na południowy zachód od Wieliczki. Pod względem podziału administracyjnego wieś Janowice należy do gminy Wieliczka, powiatu  wielickiego, województwa małopolskiego.
Janowice sąsiadują z miejscowościami:
·                           od północy – Sygneczowem.
·                           od wschodu – Koźmicami Wielkimi.
·                           od południa – Byszycami.
·                           od południa – Łyczanką w gminie Siepraw.
·                           od zachodu – Podstolicami i Rzeszotarami.
Południowy i część zachodniej granicy wsi stanowi równocześnie granicę gminy Wieliczka oraz powiatu wielickiego, Janowice bowiem graniczą z Łyczanką w gminie Siepraw w powiecie myślenickim oraz z Rzeszotarami w gminie Świątniki Górne w powiecie ziemskim krakowskim. Janowice zajmują 316 ha powierzchni, co stanowi ok. 3% całkowitej powierzchni gminy Wieliczka.
            O malowniczym oraz ciekawie urozmaiconym krajobrazie Janowic decyduje duża różnica wysokości na jej terytorium (od 270 m n.p.m. w dolinie rzeki Wilgi do około 350 m n.p.m. środkowej części miejscowości), a to za sprawą położenia wsi na wschodzie Pogórza Wielickiego, będącego najbardziej na północ wysuniętą częścią Karpat. W środkowej części wsi znajduje się dolinka potoku pomiędzy dwoma głównymi wzniesieniami, na północy – dolina Wilgi, rzeki o wysokiej klasie czystości wód, będącej dopływem Wisły. Z wyższych terenów wsi można podziwiać rozległe widoki na okoliczne wsie oraz spoglądając na północ – Kraków, zaś na południe – Beskidy, a przy ładnej pogodzie nawet Babią Górę i Tatry.
                          
 
Szkoła podstawowa
 
Nauka w Szkole Ludowej w Janowicach rozpoczęła się 3 września 1896 r., tutejsza placówka oświatowa liczy sobie więc już ponad 110 lat, w ciągu których wykształciła setki mieszkańców.
Placówka liczy obecnie 108 uczniów, 12 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.
Uczniowie uczestniczą w różnych zajęciach pozalekcyjnych, gdyż na terenie szkoły funkcjonuje : Szkolny Klub Sportowy, gimnastyka korekcyjna, chór szkolny, koło teatralne, koło plastyczne, świetlica socjoterapeutyczna, grupa doskonalenia języka angielskiego, cotygodniowe zajęcia na basenie w Wieliczce, zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Koniczynka”.
Dzieci biorą też udział w różnych akcjach charytatywnych, wycieczkach krajoznawczych, olimpiadach i konkursach gdzie odnoszą sukcesy dydaktyczne i artystyczne.
 
 
 
 
 
 
 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej
w Janowicach
                             www.szkolajanowice.pl
                                             Kościół parafialny
 
 
 
 
 
Cmentarz parafialny                        
 
Kościół parafialny oraz cmentarz chociaż stosunkowo młode, są jednak materialnym dowodem bezinteresowności i ofiarności społecznej mieszkańców.
 
 
 
 
 
 
        Biorąc pod uwagę atrakcyjne położenie Janowic nie dziwi fakt, iż przez teren wsi prowadzi zielony szlak rowerowy. Szlak ten, o długości około 15 kilometrów, biegnie z Wieliczki przez Grabówki, Sygneczów, Janowice-Zamłynie-most na rzece ,,Wilga’’, Podstolice, Janowice-szkoła, Sierczę wracając do miasta. Do Janowic rowerzyści wjeżdżają od strony Podstolic, kierując się główną szosą obok szkoły podstawowej i kościoła do Sygneczowa, mijając po drodze pozostałości po zabudowaniach janowickiego dworu szlacheckiego. Można zauważyć coraz większe zainteresowanie amatorów kolarstwa szlakami rowerowymi, którzy doceniają piękne krajobrazy oraz czyste i nienaruszone środowisko przyrodnicze Pogórza Wielickiego. Na terenie Janowic znajduje się również jeden z pomników przyrody – lipa drobnolistna.
        Oferowane do sprzedaży działki budowlane położone w malowniczym krajobrazie Janowic, uzbrojone w wodociąg zbiorowy, gaz, telefon, prąd sprawiły, że coraz więcej osób z zewnątrz buduje w Janowicach swoje domy i z roku na rok przybywa Janowicom nowych mieszkańców.
Nadal jednak pojawiają się potrzeby, których realizacja determinuje dalszy rozwój Janowic i ich „małej ojczyzny”.
 
2. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SŁUŻĄCA
    UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO
 
Ludność
 
Na dzień 31 grudnia 2008 r. sołectwo Janowice zamieszkuje 1158 osób w 376 budynkach mieszkalnych, co daje średnią gęstość zaludnienia około 354 osoby/km2. Stanowi to około 2,3% ogółu ludności zamieszkującej całą gminę Wieliczka i plasuje Janowice na 11 miejscu spośród 29 sołectw.
Można zauważyć rosnącą tendencję rozwoju wsi przyjmując za miernik liczbę mieszkańców. Dla przykładu, od początku roku 2009 na dzień 6 listopada 2009 r., liczba janowiczan zwiększyła się o 29 osób z 1058 do 1187 osób.
Jest to spowodowane nie tylko naturalnym przyrostem ludności, lecz również widocznym napływem nowych mieszkańców.
 
Rolnictwo
 
Gospodarstwa pow. 1 ha ogólna powierzchnia 121 ha
liczba gospodarstw pow. 1.O ha - 72 gospodarstwa w tym
od 1.00-2.99 ha - 66 gospodarstwa
3.00-4.99 ha    6 gospodarstw
lasów w Janowicach jest 15 ha
ponadto w Janowicach użytkują grunty o pow. 21 ha rolnicy z innych miejscowości gminy Wieliczka. Są to gospodarstwa wysokotowarowe.
 
 
Przedsiębiorczość na wsi
Na terenie wsi jest zarejestrowanych 41 podmiotów gospodarczych,
w tym m.in.:
- prywatny gabinet lekarski
- zakłady produkcyjne:5
- usługi budowlane: 18
- działalność handlowa:8
- usługi bytowe: 4
- inne (wielobranżowe):5
Ludność w wieku produkcyjnym utrzymuje się głównie z pracy zawodowej głównie poza terenem wsi ( w Wieliczce i Krakowie) .
 
Infrastruktura techniczna wsi Janowice.
 
Wieś posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną:
 - sieć wodociągową długości około 11790 mb z przyłączami do domostw 4894 m b . Ilość podłączonych domostw 224
 - sieć gazową o długości około 7150 mb
 - sieć telefoniczną pokrywającą 70% zapotrzebowania
 - sieć elektryczną napowietrzną obejmującą całe terytorium wsi.
 
 Wieś posiada dobre połączenie komunikacyjne z Wieliczką i Krakowem oraz z sąsiednimi miejscowościami. Regularną komunikację z Wieliczką zapewniają autokary typu „BUS”, prowadzone przez prywatnych przewoźników .Z Krakowa do granic wsi (przysiółek Panciawa) dojeżdża autobus MPK .W wyniku starań Sołtysa i Rady Sołeckiej od września 2009r. do centrum wsi i Szkoły Podstawowej kursuje prywatna linia FB na trasie Janowice Szkoła –Rzeszotary – Świątniki Górne- Swoszowice- Rondo Mateczny – Kraków ul. Kamienna.
        Na pograniczu Janowic z Kożmicami Wielkimi biegną dwie drogi powiatowe - droga nr.2030K i droga nr.2031K łącznej długości 2400 mb . Nie posiadają one chodników dla pieszych. Drogi te są oświetlone wzdłuż całej swej długości.
        Przez centrum wsi przebiega główna droga gminna nr 179 długości 5000 mb o nawierzchni bitumicznej .Droga ta jest w całości oświetlona. Nie posiada jednak chodnika dla pieszych, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych szczególnie dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły. Ponadto boczne drogi gminne o nawierzchni bitumicznej długości 1500 mb, drogi tłuczniowe o długości 6200 mb oraz drogi gruntowe o długości 800 mb . Wzdłuż wszystkich tych dróg brak oświetlenia ulicznego.
        Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu wsi (bardzo duże zróżnicowanie wysokości), sprawą bardzo pilną jest położenie nawierzchni bitumicznej na drogi gminne.
 
 
Ochrona środowiska naturalnego.
         Na terenie wsi Janowice, jak również we wsiach sąsiednich, brak jest zakładów przemysłowych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska.
        Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej gospodarstwa domowe podłączone są do szamb, a 7 domostw posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wieś Janowice położona jest na terenie o dużym zróżnicowaniu wysokości, możliwe jest całkowite skanalizowanie wsi.
        W wyniku dobrze zorganizowanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i prywatną firmę MIKI zbiórki odpadów stałych, nie występuje żadne skażenie środowiska naturalnego. Selekcja odpadów stałych (papier, butelki plastikowe i szklane) w całej gminie odbywa się u źródła, czyli w domostwach, do worków dostarczanych przez firmy oczyszczania. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce dwukrotnie w ciągu roku nieodpłatnie przeprowadza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.   
 
Infrastruktura społeczna
 
We wsi znajdują się :
-   Szkoła Podstawowa
-   Kościół
-   Cmentarz
 
We wsi działają:
    -   Rada Sołecka
-         Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice ,,Tradycja Dla                                                                                                 
-         przyszłości’’
    -   Rada Parafialna
    - Koło Gospodyń Wiejskich
 
Wieś nie posiada dostatecznie rozwiniętej infrastruktury społecznej, lecz z istniejącej   korzystają również mieszkańcy sąsiednich wsi.
We wsi znajdują się szkoła podstawowa, pełniąca zarazem rolę ośrodka kulturalno – rozrywkowo – sportowego, tutaj bowiem w budynku szkoły i na boisku szkolnym odbywają się wszystkie ważniejsze imprezy.
 
Na terenie wsi, przy szkole znajdują się dwa boiska sportowe, małogabarytowe, z których korzysta młodzież szkolna.
Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna, brak budynku wielofunkcyjnego, w którym można organizować spotkania, brak sali gimnastycznej i jedyne istniejące boiska przy szkole, nie zaspokajają potrzeb dużej ilości młodzieży szkolnej i dorosłych.
 
 
 
 
 
3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI JANOWICE
ANALIZA SWOT
 
Analiza SWOT jest powszechnie stosowaną metodą wspierającą opis i diagnozę pozycji rozwojowej obszarów.
Pozwala ona na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danej miejscowości
w układzie czterech kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń.
Kategorie te definiowane są jako:
a) mocne strony -pozytywne cechy rzeczywistości, walory, które w pozytywny sposób wyróżniają miejscowość z konkurencji,
b) słabe strony -negatywne cechy rzeczywistości, konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji,
c) szanse -pozytywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz pozytywne okoliczności tkwiące w otoczeniu,
d) zagrożenia – negatywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz negatywne okoliczności tkwiące w otoczeniu.
W trakcie prac nad planem zadań do realizacji wsi JANOWICE zdiagnozowano następujące cechy charakterystyczne, mające podstawowe znaczenie dla jej rozwoju;
 
A)S- silne strony
 
1) dobrze rozwinięta sieć
     telekomunikacyjna
2) dogodne połączenia komunikacyjne
    z Wieliczką i Krakowem 
3) bliskość autostrady A4
4)wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe
5)dynamicznie rozwijające się  
   budownictwo mieszkaniowe (z roku na rok przybywa budynków
   mieszkalnych i zwiększa się liczba
   ludności)
6)    wzrost aktywności lokalnej społeczności - działające prężnie Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI,
7)    organizacja kilka razy w roku imprez masowych, konkursów, w których biorą udział także mieszkańcy okolicznych miejscowości,
8)    piękne położenie wsi, wspaniałe krajobrazy.
9)    Zielony szlak rowerowy
10)                        
Strona www.janowice.wieliczka.eu – będąca wizytówką wsi.
11) duża liczba mieszkańców z wyższym wykształceniem
 
 
B)W-słabe strony
1)    braki w infrastrukturze technicznej:
zły stan dróg przebiegających przez wieś, brak twardych nawierzchni
, brak kanalizacji, chodników i poboczy szczególnie dotkliwy z uwagi na liczne ostre, niebezpieczne zakręty.
2) społecznej – brak świetlicy, przedszkola, 
3) słaba infrastruktura sportowa:
   brak sali gimnastycznej
4) brak środków finansowych na poprawę infrastruktury wymienionej
   w pkt 1-3,
5) brak terenów pod budownictwo użyteczności publicznej
6) niewielka podaż pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
C) O - szanse
1) możliwość skorzystania ze środków finansowych UE
2) rozwój agroturystyki
3) napływ kapitału
4) doskonalenie samorządności lokalnej
5) współpraca regionalna i
   ponadregionalna
6) współpraca Gminy Wieliczka z
   miastami partnerskimi: Bergkamen(Niemcy)
   Saint Andre lez Lille(Francja)
   SestoFiorentino(Włochy), Litovel(Czechy)
7) dynamika przyrostu turystów
8) członkostwo w UE
9) wykorzystanie terenów jako zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego ,dla Wieliczki, Krakowa i okolicznych miejscowości zwłaszcza wobec planów budowy zbiornika wodnego w dorzeczu Wilgi.
 
D) T- zagrożenia
1) spadek dochodów mieszkańców wsi.
2) wzrastające koszty utrzymania
3) ograniczenia finansowe w realizacji potrzebnych inwestycji
4) niestabilność przepisów
5) niekorzystne trendy społeczne i    
    demograficzne: starzenie się
     społeczeństwa, alkoholizm, 
marginalizacja
     6) zmniejszenie poczucia
    bezpieczeństwa
 
 
 
Elementy wyróżniające wieś JANOWICE
 
·         dogodne połączenia komunikacyjne z Wieliczką i Krakowem
·         bliskość autostrady A4
·         wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe
·        wzrost aktywności lokalnej przez; Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Radę Rodziców
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice ,,Tradycja   Dla   
     Przyszłości’’ strona www.janowice.wieliczka.eu -będąca wizytówką wsi
·        organizacja kilka razy w roku imprez masowych, konkursów, w których biorą udział także mieszkańcy okolicznych miejscowości,
·        piękne położenie wsi, wspaniałe krajobrazy
·        Zielony szlak rowerowy.
·        Bliskość wyciągu narciarskiego w Podstolicach i Sieprawiu
·        Wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni z anty-poślizgowego poliuretanu o powierzchni 862m2 do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkówkę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielony szlak rowerowy
 
 
 
 
4. PROGRAM ROZWOJU WSI JANOWICE – cele strategiczne
 
Wizja sołectwa JANOWICE pozostaje niezmienna i trwała w brzmieniu sformułowanym w Strategii Gminy Wieliczka : „Gmina silna gospodarczo dzięki turystyce oraz zróżnicowanym sektorom usług i przemysłu”.
Misją lokalnego społeczeństwa, Rady Sołeckiej wsi Janowice oraz Samorządu Gminnego jest w tym kontekście tworzenie w Janowicach optymalnych warunków dla realizacji tej wizji, zarówno poprzez własne działania bezpośrednie jak i wspieranie inicjatyw zewnętrznych .
 
Aktywność lokalnej społeczności wsi JANOWICE jest podporządkowana realizacji trzech nadrzędnych celów strategicznych, które formułuje się jako:
 
1.    Zrównoważony rozwój gospodarczy,
2.    Zintegrowana społeczność lokalna,
3.    Poprawa warunków życia.
 
 
 
Cele te określają najważniejszy kierunek rozwoju i wysiłku mieszkańców JANOWIC. W najbliższych latach oczekuje się, że efektem ich realizacji będą pozytywne zmiany w infrastrukturze wsi oraz zasobność materialna mieszkańców, które znajdą wyraz w następujących wskaźnikach:
 
Cel strategiczny
Wskaźniki ( mierniki) realizacji
1. Zrównoważony rozwój gospodarczy
Dochody własne mieszkańców PIT oraz CIT
Struktura podmiotów gospodarczych
Struktura zatrudnienia w poszczególnych typach przedsiębiorstw
Poziom bezrobocia
2. Zintegrowana społeczność lokalna
Frekwencja w ostatnich lokalnych wyborach samorządowych
Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń ( zrzeszeń)
3. Poprawa jakości życia
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Przyrost naturalny
Saldo migracji
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan zagospodarowania centrum miejscowości Janowice.
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ODNOWY WSI NA LATA 2011- 2020
 
 
Za szczególnie istotne z punktu widzenia perspektyw rozwojowych wsi wskazuje się projekty inwestycyjne, które przyczynią się do wzrostu liczby mieszkańców wsi JANOWICE, rozwoju turystyki i integracji mieszkańców tj.:
1.    Budowa placu zabaw.
2.    Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych.
3.    Rozbudowa parkingu przy szkole, budowa miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla świetlicy środowiskowej, budowa parkingu przy kościele ,budowa chodnika szkoła- świetlica- kościół.
4.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
    5.Budowa przedszkola.
6.Budowa kanalizacji zbiorczej dla wsi Janowice lub dotacja na budowę  
   przydomowych oczyszczalni.
   a)wystąpienie do Gminy Świątniki Górne z prośbą o możliwość
      przyłączenia przysiółka Panciawa i przyległych posesji do
      planowanej kanalizacji miejscowości Rzeszotary.
7.Modernizacja dróg o nawierzchniach tłuczniowych poprzez nałożenie
   nakładki asfaltowej o łącznej dł. . 5200 m.
a)    nr 201 dokończenie położenia nakładki asfaltowej.
b)    nr 141 łączącej Janowice – Podstolice
c)     nr 202 Bałówka
d)    nr 114 Panciawa
e)    nr 106,107 ,203,204, 206 ,207 ,209,211,212,213
     8.Przedłużenie drogi nr .88 Zamłynie – Janowice Wieś z budową drogi
dojazdowej do domu nr . 14
     9.Modernizacja drogi nr . 108 Karczma – Rzeszotary (dł.1.2km)
    10.Budowa oświetlenia ulicznego w przysiółkach ;Zamłynie , Janowice  
         Podstolice , Panciawa ,Wieś ,droga nr 108
11.Budowa zbiornika wody pitnej wraz z hydrofornią ,na kupionej przez
     Gminę Wieliczka działce (zgodnie z wcześniejszymi założeniami )
12.Zakup terenu pod budowę boiska sportowego do piłki nożnej.
13.Budowa mostu na rzece Wilga łączącej wsie: Janowice –                      
     Sygneczów– Siercza.
14.Wystąpienie do Zarządu Województwa Małopolskiego w Krakowie o
    przyspieszenie realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika
    retencyjnego na rzece Wilga w Janowicach’’.
                                                        
 
 
 
 
Priorytetowe zadania inwestycyjne na lata 2011-2020
 
 
Lp.
 Zadania
Szacunkowy koszt brutto w (zł)
Możliwe środki finansowania
Termin                     realizacji
1.
 
Budowa placu zabaw
 
56000,00
Budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi’’ inne.
 
2011
 
2.
 
Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych.
 
 
2175596,74
Budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 Działanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi’’ , inne.
 
2011-2012
 
3
 Rozbudowa parkingu przy szkole , budowa miejsc parkingowych dla świetlicy środowiskowej, budowa chodnika szkoła- świetlica -kościół .
 
800000,00
 
Budżet gminy ,inne.
 
2011-2012
 
4
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
1500000,00
Budżet gminy, inne.
2011-2020
5.
Budowa przedszkola.
2000000,00
Budżet gminny, inne.
2011-2020
 
 
6.
Budowa kanalizacji zbiorczej dla wsi Janowice lub dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
5000000,00
Budżet gminy, inne
2011-2020
7.
Modernizacja dróg tłuczniowych poprzez nałożenie nakładki asfaltowej o łącznej dł. 5200m nr 201, nr141 (K561058),nr 202,114,106(K561023), 107(K561024), 203,204, 206, 207, 209, 211,212, 213.
2000000,00
Budżet gminy, inne
2011-2020
8.
Przedłużenie drogi nr 88(K561005)-Zamłynie z budową drogi dojazdowej do domu nr 14 z budową ścieżki rowerowej łączącej Przysiółek Zamłynie z centrum wsi.
150000,00
Budżet gminy ,Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Os 4 Lider ,,Odnowa i Rozwój Wsi’’ ,inne.
2011-2013
9
Modernizacja drogi nr 108(K561025) Karczma- Rzeszotary dł. 1.2 km
500000,00
Budżet gminy, inne
2011-2020
10.
Budowa zbiornika wody pitnej wraz z hydrofornią w Przysiółku Panciawa na wykupionej przez gminę działce
7000000,00
Budżet gminy inne.
2011-2020
11.
Budowa mostu na rzece Wilga łączącego Janowice –Sygneczów - Sierczę
3000000,00
Budżet gminy inne.
2011-2020
12.
Budowa zbiornika rekreacyjnego - retencyjnego na rzece Wilga w Janowicach
10000000,00
Budżet gminy, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie , inne
2011-2020
13.
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych w ilości –6 sztuk.
60000,00
Budżet gminy , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Os 4 Leader Działanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi ‘’ , Powiat Wielicki, inne
2011-2013
14.
Kupno i remont starego folwarku z przeznaczeniem na,, Izbę Regionalną’’
500000,00
Budżet gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś4 Leader, inne
2011-2013
15.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach nr.106(K561023), 107(K561024), 108(K561025, 141(K561058),
88(K561005)
201,203,204,206,207,209
211,212,213.
    
500000,00
Budżet gminy, inne
2011-2020
 
Opis priorytetowych zadań inwestycyjnych na lata 2011- 2020
 
            Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu dziesięciu lat realizacje kilkunastu zadań, które spowodują , że Janowice staną się atrakcyjnym miejscem zamieszkania oraz wypoczynku. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Janowice ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowania w sprawy wsi, zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, rozwojowi organizacji społecznych ,poprawy infrastruktury drogowej, poprawie i ochronie środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.                 
Osiągnięcie wytycznych w tym planie celów wymaga jednak pełnej mobilizacji i zaangażowania mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia.
 
 
 
 
 
 
 
Opis priorytetowego zadania inwestycyjnego na rok 2011- 2012
 
2.Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach
 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego w latach 2011-2012 jest budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach o powierzchni całkowitej 425,70m2, powierzchni użytkowej 366,00m2 wraz z elementami uzbrojenia, z placem i miejscami postojowymi wjazdem ,chodnikiem oraz niezbędnymi elementami zagospodarowania na działkach nr 363/4 , 363/5 Projekt budynku został wykonany w 2009 r. Budynek świetlicy, będzie realizowany w bliskości placu zabaw ,szkoły i kościoła co stworzy wspaniałe kulturowe centrum miejscowości. Budynek świetlicy zaprojektowany jako jednokondygnacyjny z pomieszczeniami sanitariatów , zapleczem socjalnym i wyposażeniem potrzebnym do funkcjonowania, w którym znajduje się sala z przeznaczeniem na organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym, artystycznym, kulturowym. W świetlicy tej, dorośli ,młodzież i dzieci będą spędzać wolny czas w sposób bezpieczny i konstruktywny . Gdzie będzie prowadzona działalność edukacyjna mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności u dzieci .Wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbanych i zagrożonych uzależnieniami . Wychowawczo-motywująca wyrabiająca u dzieci postawy pro społeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów , zainteresowań w tym integrację z osobami niepełnosprawnymi. Szacunkowy koszt brutto zawiera wyposażenie świetlicy, które zostanie zakupione ze środków budżetu Gminy do czasu zakończenia inwestycji.
 
 
Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne.                                                                                                                                                                    
 
Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Janowic , sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych należy teren Szkoły Podstawowej ,to na terenie szkoły z wykorzystaniem istniejących boisk i terenu działki gminnej pod przyszłą
świetlicę środowiskową organizowane są, dni dziecka ,festyny rodzinne , integracyjne imprezy plenerowe .
Brak budynku , gdzie można było by organizować ,prowadzić i realizować rekreacyjny, sportowy, integracyjny, artystyczny i kulturowy rozwój wsi Janowice, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci , z uwagi na prężnie działające   Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice ,,Tradycja Dla Przyszłości’’ www.janowice.wieliczka.eu , Koło Gospodyń Wiejskich , Radę Sołecką, organizujące kilka razy w roku festyny rodzinne, dzień dziecka istnieje bardzo duża potrzeba budowy ,,Świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych’’ w Janowicach.                                                                                    
        W układzie przestrzennym świetlica będzie przy drodze gminnej -szkoła –(świetlica)- kościół ,, kościół-(świetlica)-szkoła- cmentarz ,niedaleko głównej drogi gminnej przebiegającej przez wieś o dogodnym połączeniu komunikacyjnym z Wieliczką Linią BUS i Krakowem Linią FB -Janowice Szkoła– Świątniki Górne - Kraków ul. Kamienna,
Świetlica w otoczeniu szkoły ,z istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym , placem zabaw i kościołem stworzy wspaniałe kulturalne centrum miejscowości Janowice.
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
                                        
 
     
 


 
                                        
 
                                                                            
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP